பறவைகளாலே ஞாலம்

கலிவிருத்தம்

குருவிகள் கோழிகள் ஆந்தைகள் வல்லுறு
கருணை காகமும் குயில்கள் மீன்கொத்தி
கருடன் மரங்கொத்தி புறாக்கள் கிளிகள்
குருகுகள் அன்றில் மீன்கொத்தி வாத்துகள் (க)

இராசா ளிகாடை கெளதாரி மயில்கள்
சிரால் கரிச்சான் மாடப்புறா செந்தலையான்
அராசவால் ஈப்பிடிப்பான் கதிர்க்குருவி சிலம்பன்
புதார்ச் சிட்டுகள் கல்குருவி பூங்குருவி (உ)

சின்னான் கீச்சான் நெட்டைக் காலிகள்
சின்ன வானம்பாடி பனங்காடை பஞ்சுருட்டான்
பன்வகை உழவாரன் பக்கிகள் கூகைகள்
மென்மை ஆலாக்கள் கோட்டான் உள்ளான்கள் (ங)

அரிவாள் மூக்கன் பூநாரை கிளுவை
கரண்டி வாயன் நீர்க்காகம் குழாய்மூக்கி
வைரிகள் பாறுகள் விரால் அடிப்பான்
குருங்காடை நாமக் கோழிகள் உப்புகொத்தி (ச)

தீக்காக்கை பஞ்சுருட்டி கொண்டலாத்தி இருவாயன்
தாக்கும் தகைவிலான் காலிகள் கீச்சான்கள்
நீக்கமிலா நிறைந்தது ஞாலமாம் இங்கு
ஆக்கமாய் வாழ்ந்தால் எல்லாம் நலமே. (ரு)

முந்நூற்று இருபத்து எட்டு வகைகள்
இந்நூற்று ஆண்டுவரை உலகில் உள்ளன
அந்நியர் என்று இல்லை எவருமே
செந்தமிழால் இதனை எழுதினேன் கேளிரே. (சா)
— நன்னாடன்.

எழுதியவர் : நன்னாடன் (20-Aug-23, 8:11 am)
சேர்த்தது : நன்னாடன்
பார்வை : 30

மேலே