இன்றைய நாட்டு நிலை

இன்றைய நாட்டு நிலை

வெளிவிருத்தம்

மன்னரன் நாளில் மகானெனினும் கொண்டது --- மந்திரி
மன்னர் குதவன்று மாசபை யொன்றுண்டு --- மந்திரி
மன்னரை காட்டினும் மானக்கற் றோனவன் -- மந்திரி
மன்னர் ஒழிந்தசபை யின்றதில் கைநாட்டு --- மந்திரி


....

எழுதியவர் : பழனி ராஜன் (4-Dec-23, 7:58 am)
சேர்த்தது : Palani Rajan
பார்வை : 47

மேலே