விஷாநிதி ரா- கருத்துகள்

இறந்த அன்றாவது காதலிப்பாய் எனில்
பிணமாய் இருக்கவே பிரியபடுகிறேன்!!!

நீங்கள் ஆங்கில துறையை சேர்ந்தவரா?


விஷாநிதி ரா கருத்துகள் | Karthugal / Comments : Eluthu.comபுதிதாக இணைந்தவர்

மேலே