எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

--------------------------- 2015 தீர்மானங்கள் ---------------------- புது வருடத்தில் இருந்து...

--------------------------- 2015 தீர்மானங்கள் ----------------------

புது வருடத்தில் இருந்து ..............புது மனிதானக

1. அலுவலகத்துக்கு நேரத்தில் செல்ல வேண்டும் .

2. யார் மீதும் கோபப் படக் கூடாது .

3 . கெட்ட வார்த்தைகள் அறவே பேசக் கூடாது .

4 . வியாபாரத்தில் பொய் சொல்லக் கூடாது .

5 . மது அருந்தக் கூடாது

என தீர்மானங்கள் எடுத்துள்ளேன் . 2014 லும் இதே தீர்மானங்களை எடுத்தேன் . 2016 லும் நிச்சயம் இதைத்தான் எடுப்பேன் .
பாராட்டுக்கு நன்றி ...

நாள் : 31-Dec-14, 3:42 pm

மேலே