எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

திருமணமான பின்புபல நட்புகள்பிரிந்து விடுகிறதுதிருமணமாகாமல் இருக்கும் போது கூட...

திருமணமான  பின்பு 

பல நட்புகள் 
பிரிந்து விடுகிறது 

திருமணமாகாமல்  இருக்கும் போது கூட பல நட்புகள் பிரிந்து விடுகிறது 

திருமண வயதை  கடந்து நாம் நிற்கும் போது !! 


Rate Up 0 Rate Down 0
Close (X)

நாள் : 11-Sep-17, 11:19 pm
மேலே