எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

பலரின் இலட்சியஙகள் ஒரு சிலரின் இலட்சங்களுக்கு இரையாகி விடுகிறது......

பலரின் இலட்சியஙகள் ஒரு சிலரின் இலட்சங்களுக்கு இரையாகி விடுகிறது...  ஊழலற்ற இந்தியா

பதிவு : Anantha Prabu
நாள் : 12-Dec-17, 10:57 am

பிரபலமான எண்ணங்கள்

அதிகமான கருத்துக்கள்

திருக்குறள் - காமத்துப்பால்

மேலே