எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

சில நேரங்கள் எத்தனையோ கண்கள் என்னை தீண்டியும் என்கண்கள்...

சில நேரங்கள்
எத்தனையோ கண்கள் என்னை தீண்டியும் என்கண்கள் தேடுவது உன்னைத்தான் 
விலகி போகாதே தொலைந்துபோவேனடா..

பதிவு : Gopalakrishnan Vanitha R
நாள் : 1-May-18, 11:12 am

மேலே