எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

நீ உலகை மறக்கலாம் ஆனால் .... உலகம் உன்னை...

நீ

 உலகை 
மறக்கலாம்
ஆனால்   ....
உலகம் உன்னை   
மறக்க விடாதே ....

நாள் : 24-Jun-19, 10:06 pm

மேலே