எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

நமது சிந்தனை ஊற்றும் சிந்திடும் வியர்வையும் மற்றவர்க்கும் பலனாக...

நமது சிந்தனை ஊற்றும் சிந்திடும் வியர்வையும் 
மற்றவர்க்கும் பலனாக இருந்தால் சிறப்பு !  மக்கள் மிகவும் நம்பிக்கை வைத்திருப்பது காவல் துறை மற்றும் நீதித்துறை மீது. 
அந்த வகையில் அவர்கள் செயல்பட்டால் சமுதாயம் பயனுறும் மகிழ்வடையும் !  

நாள் : 2-Aug-19, 7:18 am

மேலே