எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

கஷ்டத்தையும்,கவலையையும் துன்பத்தையும்,துயரத்தையும், மறக்க, கடவுள் தந்த சொர்க்கம்; குழந்தை....

கஷ்டத்தையும்,கவலையையும்

துன்பத்தையும்,துயரத்தையும்,
மறக்க,
கடவுள் தந்த சொர்க்கம்; குழந்தை.
                         அகிலா. தி

பதிவு : Ahila
நாள் : 24-Feb-20, 11:22 am

மேலே