எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

தனிமையின் இனிமையும் ௨ணர்ந்தேன், கொடுமையும் உணர்ந்தேன் கொரோனா ஊரடங்கில்.....தனிமையின் இனிமையும் ௨ணர்ந்தேன், கொடுமையும் உணர்ந்தேன் கொரோனா ஊரடங்கில்.. 

பதிவு : Geethanjali
நாள் : 10-May-21, 6:15 pm

மேலே