எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

எப்படியும் உன்னை சந்திக்க வேண்டும் என்ற ஏக்கத்தில்... உன்னை...

எப்படியும் உன்னை

சந்திக்க வேண்டும்
என்ற ஏக்கத்தில்...
உன்னை தேடி 
என்னைத் 
தொலைக்கிறேன்...

பதிவு : Kalabharathi
நாள் : 30-Oct-22, 7:10 am

மேலே