எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

ஓய்ந்த கால்கள் ஓயாமல் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது, தேய்ந்த கைரேகையோடு ஒவ்வொரு...

ஓய்ந்த கால்கள் ஓயாமல் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது, 

தேய்ந்த கைரேகையோடு ஒவ்வொரு நாளும் புதுப்பித்துக் கொண்டுள்ளது, 

இளைப்பாறும் வயதில் ஒத்திகை பார்க்கும் கைகள், 

அந்த பசிக்குத்தான் 
தெரியுமா வறுமை.

சபீனா பகுருதீன்

நாள் : 8-Feb-24, 10:40 am

மேலே