எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

நீ கஷ்டப்பட்டுக் எதற்காக கோலம் போடுகிறாய்... வாசலிலேயே பேசாமல்...


நீ கஷ்டப்பட்டுக் எதற்காக
கோலம்
போடுகிறாய்...

வாசலிலேயே பேசாமல்
உட்கார்ந்திரு...

சிறிது நேரம் அது
போதும்.....!

பதிவு : முதல்பூ
நாள் : 13-Jul-14, 8:16 pm

மேலே