நோட்டா NOTA

அள்ளிகொடுக்கிரார்கள்
நோட்டா ........
அமுக்கிவிடுவார்களா
NOTA ?

எழுதியவர் : தா. அருள் ரோங்காலி (16-May-16, 10:30 am)
பார்வை : 76

மேலே