புதைக்கப்பட்ட தமிழன்

புதைக்கப்பட்ட தமிழன்

நாகரீகத்தின் உச்சமாக விதைக்கப்பட்ட தமிழன் இன்று திராவிடன் என்ற சொல்லுக்குள் புதைக்க பட்டிருக்கிறான்...


Close (X)

0 (0)
  

மேலே