கண்ணீரே என்ன கோபம்

கண்ணீரே என்ன கோபம்

இன்பமும் துன்பமும்
எண்ணில் அடங்காத
போது மட்டுமே
என்னை எதிர்பாக்கும்
மனிதகுலங்களை வெறுக்கிறேன்
இப்படிக்கு கண்ணீர்


Close (X)

7 (3.5)
  

மேலே