நட்பு

மண் நனைந்திட
மழை வந்து வந்து
பெய்திடல் வேண்டும்
ஒரு முறை மழை
பொய்த்தாலும் மண்
வறட்சியால் வாடும்
நண்பனின் நட்பு
மழையில் ஒரு முறை
நனைந்த நண்பனுக்கு
அதன் பின்னே வாழ்க்கையில்
வறட்சி என்பது யாண்டும் இலையே


Close (X)

0 (0)
  

மேலே