நன்றிதான்

வளர்த்தவரிட்ம்
வாலாட்டுவதும்,
அடுத்தவரைக்
கடித்துக் குதறுவதும்,
காட்டும்
நன்றிதான்-
நாயைப் பொறுத்தவரை...!


Close (X)

7 (3.5)
  

மேலே