ராபர்ட் ஃப்ரோஸ்டின் கவிதை

The way a crow

shook down on me

The dust of snow

From a hemlock tree

Has given my heart

A change of mood

And saved some part

Of a day I had rued.

===============================
சிறகு
----------
சூன் 15, 2019 இதழ்
தமிழ் வார இதழ்

------------------------
ராபர்ட் ஃப்ரோஸ்ட்டின் ‘தி ரோட் நாட் டேக்கன்’ ஆங்கிலக் கவிதையின் மூலமும் அதற்கு எனது மொழிபெயர்ப்பும்).
==================================================================================================

“The Road Not Taken” — by Robert Frost
================================

Two roads diverged in a yellow wood,

And sorry I could not travel both

And be one traveler, long I stood

And looked down one as far as I could

To where it bent in the undergrowth;

Then took the other, as just as fair,

And having perhaps the better claim,

Because it was grassy and wanted wear;

Though as for that the passing there

Had worn them really about the same,

And both that morning equally lay

In leaves no step had trodden black.

Oh, I kept the first for another day!

Yet knowing how way leads on to way,

I doubted if I should ever come back.

I shall be telling this with a sigh

Somewhere ages and ages hence:

Two roads diverged in a wood, and I—

I took the one less traveled by,

And that has made all the difference.

***

பயணம் சென்றிராத பாதை

இலையுதிர்காலத்து காட்டிடைப் பயணத்தில்

இரண்டாகப் பிரிந்தது நான் சென்ற பாதை,

இரண்டிலுமே ஒருசேரப் பயணிக்க இயலாதது என் வருத்தம்,

நீண்டநேரம் இயன்றவரைத் தொலைவில் உற்று நோக்கினேன்

நெடுந்தொலைவில் மரங்களிடையே மறைந்த பாதையொன்றை,

பிறகு அதே தோற்றம் கொண்ட மறு பாதையில் நடந்தேன்,

பாதை சற்றே சிறந்தது எனக் கூட கூறலாம்,

பயணியை எதிர்நோக்கிக் காத்திருக்கும் பசும்புல்தரை

பயணம் சென்று பார்த்த வரையில்

பாதைகளின் தேய்மானத்தில் மாற்றம் அதிகமில்லை

புலர்ந்திருந்தது பொழுது ஒன்றாகவே இரு பாதையிலும்,

பழுத்த இலைகளும் காலால் மிதிபட்டுக் கருமையேறவில்லை.

ஓ, அந்தப் பாதையில் நான் மற்றொருநாள் செல்வேன்

பயணம் எவ்வாறு தொடர்ந்துவிடுகிறது என அறிவதால்

நான் திரும்புவேனென்ற நம்பிக்கை எனக்கில்லை

நான் இதையொருப் பெருமூச்சுடன் சொல்வேன்

என்றோ எங்கோ காலங்கள் பல கடந்த பிறகு;

நான் சென்ற பாதை இரண்டாகப் பிரிந்தது, நான் . . .

நான் அதிகம் பயணிக்கப்படாத பாதையொன்றில் பயணித்தேன்

அந்த முடிவே வாழ்வில் எல்லா மாற்றங்களுக்கும் காரணமானது.

எழுதியவர் : ராபர்ட்ஃப்ரோஸ்ட்---கவிதைக (20-Jun-19, 12:30 am)
பார்வை : 19
மேலே