தன்னறிவு போதாது

தன்னறிவு பாழ்படினும் வென்றிடுவார் ; மற்றவர்
சொல்லறிவு கேட்பின்சோ தித்து

எழுதியவர் : Dr A S KANDHAN (28-Aug-19, 9:52 am)
சேர்த்தது : Dr A S KANDHAN
பார்வை : 1294

மேலே