தமிழ் சொற்கள் ஆங்கிலத்தில்

நிறைய தமிழ் சொற்கள் ஆங்கிலதிதில் இருக்கிறேன்றன . சற்றே ஆழமாக யோசித்தால் அல்லது வார்த்தைகளை பிரித்துப் பார்த்தல் நன்கு புரியும் . இதோ சில எடுத்துக்காட்டுகள் கீழே ..

Mango - மாங்காய்

cash - காசு

one - ஒன'று

eight -- எட்டு

victory --வெற்றி

win - வெல் /வென்று

wagon - வாகனம்

elachi -- ஏலக்காய்

coir -- கயிறு

eve --அவ்வை

terra -- தரை

metre -- மாத்திரை (unit represebtation in Tamil )

Name -- நாமம்

vomit -- ஓமட்டு

பின்வரும் வார்த்தைகளில் 'S " ஐ நீக்கிவிட்டு பார்த்தால் அப்படியே தமிழ் சாயல் ..

script -குறிப்பு

speech --பேச்சு

speed --பீடு /வேகம்

sponge --பஞ்சு

snake --நாகம்

கீழ்கண்ட வார்த்தைகளில் முதல் எழுத்தை நீக்கி விட்டு பாருங்கள் புரியும் .

attack --தாக்கு


Make --ஆக்கம்

Round -உருண்டை

Lemon -இளம் மஞ்சள் (எலுமிச்சை )

Roll --உருள

Orate - உரையேற்று

know ledge -- கணம்

Molecule -- மூலக்கூறு

kill -- கொல்

prize -- பரிசு

other --இதர

Tele -தொலை

Teak -- தேக்கு

Rice --அரிசி

Aqua -- அக்கம்

Venom --விடம்

Fade --வாடு

Poly -- பல

Mega --மிக

Accept -- இசைப்படு

Mature -முதிர்

Goat -- கடா

Pain -- பிணி

Yarn --Ghaan Yarn - Thread

culprit -- கள்ளன் (குற்றவாளி)

Torque - திருகி

lelvel -- அளவு

Mad - மடமை

Surround -- சுற்றம்

God -- கடவுள்

birth -- பிறப்பு

Capture --கைப்பற்று

want -- வேண்டி

Polugh -- உழவு

Sudden --உடன்

Adamant --ஆடம்

Fault --பழுது

Shrink --சுருங்கு

Villa -- இல்லம்

path -- பாதை

Via /way -- வழியாக

Bottle --புட்டி

cot -- கட்டில்

Nerve -- நரம்பு

Betrothal -- பெற்றோர் ஒத்தல் (திருமணத்திற்கு பெற்றோர சம்மதித்தல்)

Grain --குருணை

button --பொத்தான்

படித்ததில் பிடித்தது ..

எழுதியவர் : வசிகரன்.க (10-Nov-19, 7:15 pm)
பார்வை : 71

மேலே