திப்பிலி அரிசி - நேரிசை வெண்பா

நேரிசை வெண்பா

திப்பிலியின் தண்டுலஞ்,சி லேஷ்மத்தைப் போக்கிவிடும்
உப்பிசத்தை மேகத்தை ஓட்டுங்காண் - தப்பாமல்
வாத சுரந்தணிக்கும் மாகபரோ கந்தொலைக்குந்
தாதுவைவ ளர்ப்பிக்குஞ் சாற்று

- பதார்த்த குண சிந்தாமணி

இது கபம், வயிறு உப்புதல், மேகம், வாதசுரம் சயநோய் இவற்றைப் போக்கி விந்துவை வளர்க்கும்

எழுதியவர் : வ.க.கன்னியப்பன் (11-Oct-21, 7:06 pm)
சேர்த்தது : Dr.V.K.Kanniappan
பார்வை : 20

சிறந்த கவிதைகள் (இந்த வாரம்)

மேலே