ஆடாதோடை யிலை - நேரிசை வெண்பா

நேரிசை வெண்பா

ஆடாதோ டைப்பன்னம் ஐயறுக்கும் வாதமுதற்
கோடாகோ டிச்சுரத்தின் கோதொழிக்கும் - நாடின்
மிகுத்தெழுந்த சன்னிபதின் மூன்றும் விலக்கும்
அகத்துநோய் போக்கும் அறி

- பதார்த்த குண சிந்தாமணி

இவ்விலை கபம், வாதம், பல்வகைசுரம், 13 வகை சன்னி, வயிற்று நோய் ஆகியவற்றை நீக்கும்

எழுதியவர் : வ.க.கன்னியப்பன் (17-Oct-21, 8:06 am)
சேர்த்தது : Dr.V.K.Kanniappan
பார்வை : 15

மேலே