நறுந்தொகை 33

குறள்வெண் செந்துறை

33. நூறாண்டு பழகினும் மூர்க்கர் கேண்மை
நீர்க்குட் பாசிபோல் வேர்க்கொள் ளாதே.

பொருளுரை:

நூறு வருடம் பழகினாலும் கீழ் மக்களுடைய நட்பானது நீரிலுள்ள பாசியைப் போல வேரூன்றாது.

எத்தனை காலம் பழகினாலும் கீழ்மக்களுடைய நட்பு நீர்ப்பாசி வேரூன்றாமைபோல வேரூன்றாது.

எழுதியவர் : வ.க.கன்னியப்பன் (28-Feb-24, 8:02 am)
சேர்த்தது : Dr.V.K.Kanniappan
பார்வை : 49

மேலே