எழுத்து எண்ணம்

(Eluthu Ennam)

புதிய எண்ணம்


எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

கனவுகளை விதைத்துச் சென்றாய்
கண்ணீரில் ஆழ்த்திச் சென்றாய்...

மேலும்

எங்கே சென்றாய்...?

மேலும்


மேலே