எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

அம்மா என்பது வார்த்தை அல்ல. அது இதயத்தில் உயிரோடு...

அம்மா என்பது வார்த்தை அல்ல. அது இதயத்தில் உயிரோடு உள்ள ஆன்மா. எப்போதும் வேண்டிக்கொள்கிறேன் "என்னை, என் அம்மா, அப்பாவுடன் ஜன்னத்துல் பீரதவுஸ் சேர்த்து வைப்பாயாக யாஅல்லாஹ்"

பதிவு : Kamuismail Ismail
நாள் : 10-May-15, 6:08 pm

மேலே