எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

மனதில் வேதனை பூக்க.! வலி மொய்க்க... நெஞ்சில் வசந்தகாலங்கள்.......

மனதில் வேதனை பூக்க.! வலி மொய்க்க... நெஞ்சில் வசந்தகாலங்கள்....  இனிமையாக பேசி, பழகி, ரசித்தவன் நான்...    மனதின் ரணத்தையும்  ரசிக்கிறேன்....

நாள் : 29-May-18, 7:55 pm

மேலே