எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

விருப்பங்களும் கருத்துக்களும் குவியுது காதல் கவிதைகளுக்கு ... கருத்தான...


விருப்பங்களும் 

கருத்துக்களும் 
குவியுது 
காதல் கவிதைகளுக்கு ...


கருத்தான 
கருத்துக்களை 
பதிவிட்டால் 
ஒதுங்குதுவதும் 
பதுங்குவதும் ஏனோ ?


இதுதான் ஞாலமா 

இளைஞர்களின் காலமா ?     

ஹா ஹா ஹா ஹா 


  பழனி குமார்               

நாள் : 7-Feb-19, 8:23 am

மேலே