எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

சொர்க்கம் என்பது ஒரு வகையான நூலகம் போல இருக்கும்...

சொர்க்கம் என்பது ஒரு வகையான நூலகம் போல இருக்கும் என்றே எப்போதும் கற்பனை செய்திருக்கிறேன் -


 ஜார்ஜ் போர்ஹே

நாள் : 23-May-19, 8:37 pm

பிரபலமான எண்ணங்கள்

அதிகமான கருத்துக்கள்

மேலே