எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

பொருளை சார்ந்து வாழும் உலகில் அருளை காண நினைப்பது...

பொருளை சார்ந்து வாழும் உலகில் 

அருளை காண நினைப்பது அர்த்தமற்றதாகிறது 

நாள் : 8-Sep-19, 1:04 pm

மேலே