எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

அவள் வணங்கும் அழகிற்காகவாது, இருந்துவிட்டுத்தான் போகட்டுமே அந்த கடவுள்.....

அவள்

 வணங்கும்
 அழகிற்காகவாது,  இருந்துவிட்டுத்தான் போகட்டுமே 
அந்த 
கடவுள்.. !

பதிவு : Sk evr
நாள் : 19-May-20, 7:40 pm

மேலே