எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

நிஜத்தினில் நிழலாய் என் அருகில் நீ இருக்கையில் தெரியவில்லை.......

நிஜத்தினில் நிழலாய் என் அருகில் நீ இருக்கையில் தெரியவில்லை....

நினைவினில் நிலவாய் தோன்றுகையில் தோன்றுதடி நீ கவிதை என்று.....

பதிவு : liginjoyel
நாள் : 2-Jul-20, 11:22 pm

மேலே