எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

காதல் என்றால் என்ன ..................? அறிந்தவர் தெரிந்தவர் யாரும்...

காதல் என்றால் என்ன ..................?
அறிந்தவர் தெரிந்தவர் யாரும் இருப்பின்
அறியாத எனக்கு விடைகொடுங்கள் நண்பர்களே ............

நாள் : 19-Jun-14, 12:05 pm

மேலே