என்னை விட்டுப் போ!

என்னை விட்டுப் போ!
என் மனதே!
என்னை விட்டுப் போ!
நமக்கினி
இங்கு ஏதும்
இல்லை போ!
என்னை விட்டுப் போ!
- ச.கி

நாள் : 19-Apr-20, 1:28 am

மேலே