கோட்டு ஓவியம்

வெறுமை முகம்

ஓட்டேரி செல்வகுமார் இன் பிரபலமான ஓவியங்கள்


மேலே