காலை பொழுது

பனித்துளி நடனம்
புல்லின் நுனியில்
விடியலின் வண்ணம்

ஓட்டேரி செல்வகுமார் இன் பிரபலமான ஓவியங்கள்


மேலே