இவளுக்கு இவன்

இவளுக்கு இவன்

என்றாவது ஒரு நாள்


இவளுக்கு இவன் பிடிக்காமல்


போகுமானால்


அந்த கனம் முன்பே


இவனின் மௌனம் நிரந்தரமாகட்டும்


Close (X)

49 (4.1)
  

மேலே