விழிகளில் இல்லை வழி

விழிகளில் இல்லை    வழி

உன் விழிகள்
கொன்டே தாக்குகிறாய் -என்னை
வலி ஏதுமில்லாமல்
நானும் நாணுகிறேன் - வேறு
வழி ஏதுமில்லாமல்


Close (X)

3 (3)
  

மேலே