பெருகுவது

பிறருக்குப்
பிரித்துக் கொடுத்தபின்னும்,
பெருகுவது-
மகிழ்ச்சி மட்டும்தான்...!


Close (X)

0 (0)
  

மேலே