மழை பொழிந்த நாளில்

மழை பொழிந்த நாளில்

மழை பொழிந்த நாளில்
ஒரு குடையில் இணைந்து நாம்
மழை நிற்காதிருக்க கடவுளிடம் வரம் வேண்டினேன்
உன்னுடன் நான் கைகோர்த்து நடக்கையில் ..

----கவின் சாரலன்


Close (X)

4 (4)
  

மேலே