தற்பொழுது

மழையே
சற்று நேரம் கழித்து
வா
தற்பொழுது
என்னவளை
ரசித்துக்கொண்டிருக்கிறேன் !


Close (X)

3 (3)
  

மேலே