தாயில்லாமல்

தாயில்லாமல்
யாரும்
பிறந்திருக்க முடியாது....
நண்பர்கள் இல்லாமல்
யாரும்
வாழ்ந்திருக்க முடியாது..!

எழுதியவர் : கவிதை ரசிகன் குமசேன் (1-Nov-17, 12:17 pm)
பார்வை : 140

மேலே