புதுக்குறள்

இறப்பினால் உறுதுயர் நியதி அதற்கிலை
மறப்பினும் அரிய மாமருந்து

~ தமிழ்க்கிழவி(2019)

எழுதியவர் : தமிழ்க்கிழவி (12-Feb-19, 11:42 am)
சேர்த்தது : தமிழ்க்கிழவி
பார்வை : 1502

மேலே