கடமை - வஞ்சித்தாழிசை

உழைப்பவர் வியர்வையில்
பிழைத்திட வரும்நரி
நுழைவதைத் தடுத்திட
விழைதலும் கடமையே!
**
வெறுத்திடும் வகையினில்
அறுத்திடத் துணிபவர்
மறுத்திடும் உரிமையை
பெறுவதும் கடமையே!
**
அடிமையைப் போலெமை
மிடிமையி லாழ்த்திடும்
கொடியவர் அழித்தெழும்
விடியலும் கடமையே!
**

எழுதியவர் : மெய்யன் நடராஜ் (3-Mar-21, 3:51 pm)
சேர்த்தது : மெய்யன் நடராஜ்
பார்வை : 50

மேலே