கலாம்

இளைஞர்களின் ஏழுச்சி நாயகன்!
அவருடைய சிந்தனை 2020 க்குள் இந்தியாவை ஓர் வளமான நாடாக மாற்ற வேண்டும் என்பதே அவருடையசிந்தனையேன்னங்கள்.
ஓர் உன்னத மனிதர்
மற்றும் நிச்சயம் மற்றும் இளைஞர்கள் ஒன்றுசேர்ந்திள்
நாள் : 12-Aug-18, 9:52 am

மேலே