பேசும் ஓவியம் 1

வண்ண மயமான புத்தர்!......................

நா சதீஷ் குமார் இன் பிரபலமான ஓவியங்கள்


மேலே