வாழ்வின் நவீனம்

வாழ்க்கை தேடலின் சில பதிவுகளை
இந்த ஓவியங்களில் நான் ரசிக்கிறேன்

ஓட்டேரி செல்வகுமார் இன் பிரபலமான ஓவியங்கள்


மேலே