மரண வீட்டு ரகசியம்

ஒரு
மரண வீட்டின்
மெளனம்,
நீடித்திருக்காது
எப்போது
எடுப்பார்கள்
என்று ரகசியமாய்
பேசப்பட்டுக்கொண்டிருக்கும்.
,

எழுதியவர் : சபீரம் சபீரா (31-May-19, 9:10 am)
பார்வை : 122

மேலே