காதல் சுகமானது

காதல் சுகமானது !!!
❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️

கருவிலே உன்றனைக்
கண்டனென் துணையென /

உருவான பின்னுமே
உயிரிலே கலந்தோமே /

இளமையில் சிற்றில்லை
இடித்துமே சிதைத்தனே /

உளமெலாம் மகிழவே
ஒன்றாகத் திரிந்தொமே /

பள்ளியில் பாடங்கள்
படிப்பதில் போட்டியும் /

துள்ளி விளையாடலில்
துடுக்குகள் காட்டினோம் /

கல்லூரி நாட்களில்
களித்ததும் மகிழ்ந்ததும் /

வல்லவன் என்னையே
வளைத்ததும் மறக்குமோ /

காதல் சுகமானது
காலங்கள் மாறினும் /

தீதெலாம் நீங்குமே
தேவதை உறவிலே !!

-யாதுமறியான்.

எழுதியவர் : -யாதுமறியான். (25-Sep-23, 4:15 pm)
சேர்த்தது : யாதுமறியான்
பார்வை : 111

மேலே